Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ http://aie.bg/

Собственик този интернет сайт е Агро Инвест Инженеринг АД, с ЕИК 111565621, със седалище и адрес на управление, гр. Лом, ул. Трети Март 5, и адрес за кореспонденция гр. София, бул. Гоце Делчев 100, бл.22, вх.Б, ет.4, Бизнес сграда „Азимут“, наричано по-долу „Агро Инвест Инженеринг;

Всяко лице, наричано за краткост „Потребител“, получило достъп до уебсайт с адрес http://aie.bg/, който предлага Агро Инвест Инженеринг, се съгласява и приема тези Общи условия;

Потребителят се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското законодателство;

При несъгласие с Общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Ако Потребителят не стори това, а продължи да използва сайта Агро Инвест Инженеринг АД ще приеме, че Потребителят е съгласен с настоящите Общи условия.

1.Обща информация. Права и задължения.

1.1. Агро Инвест Инженеринг публикува на уебсайта текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел информация и реклама, както и с друго съдържание пряко или непряко свързано с дейността, която осъществява.

1.2. Агро Инвест Инженеринг си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието на уебсайта или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

1.3. Агро Инвест Инженеринг ще предприме необходимото така, че съдържанието на уебсайта да бъде точно и акуратно във всеки един момент. Въпреки това, обаче, Агро Инвест Инженеринг не носи никаква отговорност за валидността или верността на предоставената информация. Потребителят разбира и се съгласява, че обявените цени на сайта са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка, продажба, наем или каквато и да е конкретна услуга, както и, че цените подлежат на едностранна промяна от страна на Агро Инвест Инженеринг във всеки един момент. Характеристиките на имотите са индикативни, не са гарантирани от Агро Инвест Инженеринг и може да не са достоверни, действителни или действащи.

1.4. Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за офертите, обявите, и други данни, които Агро Инвест Инженеринг е публикувало на сайта. Потребителят няма право да променя, копира, заличава, публикува, възпроизвежда или да разпространява по друг начин елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение на Агро Инвест Инженеринг.

1.5. Потребителят няма право да използва сайта в нарушение на закона, както и за каквито да са незаконосъобразни действия или дейности.

1.6. Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

1.7. Потребителят няма право да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

2.Интелектуална собственост

2.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са защитени с авторско право. Последните са собственост на Агро Инвест Инженеринг или на трети лица. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

2.2. Съдържанието на сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки потребител има право да отпечатва страници от уебсайта за своя лична употреба с нетърговска цел.

2.3. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото съдържание на този уебсайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел.

2.4. За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обект на закрила съгласно настоящите Общи условия, Агро Инвест Инженеринг има право да търси отговорност на нарушителя за реално претърпени вреди и/или пропуснати ползи по съответния законов ред.

3.Отговорност

3.1. Агро Инвест Инженеринг и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица, свързани с или произтичащи от използването или невъзможността по каквато и да е причина да бъде използван уебсайта.

3.2. Агро Инвест Инженеринг не гарантира и не носи отговорност за точността и пълнотата на съдържанието в сайта, нито гарантира навременност, ефективност, пълнота или пригодност на информацията и материалите, намерени или предлагани на този сайт, за определена цел.

3.3. Възможно е този уебсайт да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки се предоставят за удобство на Потребителя. Те не означават, че Агро Инвест Инженеринг одобрява, следи или наблюдава тези уебсайтове. Агро Инвест Инженеринг не носи отговорност за съдържанието, за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на свързаните уебсайтове, нито за действията на техните собственици/оператори.

4. Други условия

4.1. Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско право.

4.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани като изменените или новоприети Общи условия се публикуват на уебсайта на Агро Инвест Инженеринг и влизат в сила незабавно.

4.3. Възникнали спорове между Потребител и Агро Инвест Инженеринг във връзка с ползване на уебсайта на Агро Инвест Инженеринг се решават от компетентния български съд.