Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Уважаеми дами и господа,

С настоящата Политика за защита на личните данни Агро Инвест Инженеринг АД би желало да Ви информира накратко как ще събира, обработва, споделя и защитава сигурността на Вашите Лични данни. В нея също така е описано какви възможности имате във връзка с обработката, достъпа и коригирането на Вашите Лични данни.

 

Уведомяваме Ви, че всяка информация и данни, които предоставяте или които се събират по друг начин от нас в контекста на Уебсайта, ще бъдат използвани от Агро Инвест Инженеринг АД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“) при спазване на принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничаване на целите, ограничаване на съхранението, свеждане на данните до минимум, точност, цялостност и поверителност.

 

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е Агро Инвест Инженеринг АД, с ЕИК 111565621, със седалище и адрес на управление, гр. Лом, ул. Трети Март 5, и адрес за кореспонденция гр. София, бул. Гоце Делчев 100, бл.22, вх.Б, ет.4, Бизнес сграда „Азимут“, наричано по-долу накратко „Администратор“;

 

Данни за контакт с Администратора на лични данни- тел: 02 958 27 20.

Данни за контакт с експерт по защита на данните - Румен Атанасов, тел: 02/ 8921192

Лица, чиито лични данни обработваме (наричани по-долу общо „Субектите“):

 • Лица, получили достъп до уебсайт с адрес http://aie.bg, собственост на Администратора (наричани по-долу „Потребители“);

 • Лица, сключили Договор или в процес на преддоговорни отношения с Администратора (наричани по-долу „Контрагенти“), включително законен представител на Контрагента; представител по пълномощно на Контрагента; лице за контакт с Контрагента, изрично посочено като такова в Договора или от Контрагента; и/или служител на Контрагента, чиито служебни задължения са свързани или необходими за изпълнението на Договора.

 

Лични данни, които обработваме

 • Данни на Потребители,

  • Информация за Потребителите на Уебсайта, събирана в процеса на рутинното функциониране на необходимите за работата на уебсайта компютърни системи и софтуерни процедури, предаването на която е автоматично при използване на протоколи за Интернет комуникация, като например: Параметри, свързани с операционната система и IT среда на Потребителя, включително неговия IP адрес, местоположение (държава), имената на домейните на неговия компютър, URI (Универсален идентификатор на ресурси) адресите на ресурсите, които заявява на Уебсайта, вид, идентификатор и настройки на използвания интернет браузър, часът, в който са подадени заявките, информация за дейностите му на нашия Уебсайт (например посетените от Потребителя страници, имотите, които разглежда, време на престой, преференции на Субекта относно специфична информация на сайта, настройки по функционалностите на сайта), метода, използван за подаване на заявки към сървъра, размерите на файла, получен в отговор на заявка, цифровият код, показващ статуса на отговора, изпратен от сървъра (успешен, грешка и т.н.), данни за устройството (например на компютър, таблет или смартфон), което Потребителят използва за достъп до нашия Уебсайт и т.н., чрез бисквитки и други технологии, които позволяват това проследяване.

  • Когато и ако Потребител създава профил в Уебсайта, от него може да бъде поискано да предостави определени Лични данни за контакт (например име, имейл адрес, телефонен номер, държава на пребиваване и физически адрес), както и данни за предпочитания във връзка с информацията на Уебсайта.

 

 • Данни на Контрагенти

  • Идентификационни данни: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес; данни от документ за самоличност

  • Данни за контакт- адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер); банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени от/към Администратора;

  • Данни относно качеството на Субектите спрямо Контрагента и по Договора. Например: законен представител, представител по пълномощно, служител, лице за контакт и др.

 

Цел на обработването

 • Данни на Потребители

  • Отговаряне на отправените запитвания, във връзка с публикувана информация на интернет сайта на Администратора; подобряване на уебсайта на Администратора и цялостното потребителско изживяване, вътрешна статистика и маркетингови цели, изпълнение на законови задължения; защита на законни права и интереси.

 • Данни на Контрагенти

  • Установяване и поддържане на преддоговорни и договорни отношения, поддържане на връзка с Контрагента по Договора и изпращане на съобщения;

 

Законово основание за обработката на лични данни съгласно чл. 6 от Общия регламент

Администраторът обработва Личните данни на Субектите на поне едно от следните правни основания:

 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора. Такива са интересите на Администратора да поддържа уебсайт, с който да оповестява информация за имоти, които предлага за продажба, аренда или наем, както и за стоките или услугите, които предлага.

 • Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

 • Обработването е необходимо за спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо Администратора. Например за издаването на фактура, законодателството изисква посочването на определени лични данни на представляващите страните по Договора.

 • Администраторът може да обработна лични данни и на останалите основания, посочени в чл.6 от Общия регламент, а именно:

  • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на Субекта на данните или на друго физическо лице;

  • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес

 

Съхранение на данните

 • Личните данни на Потребителите се съхраняват по начин, свързан с нормалното и рутинното функциониране на необходимите за работата на уебсайта компютърни системи и софтуерни процедури при използване на протоколи за Интернет комуникация;.

 • Личните на данни на Контрагентите се съхраняват на хартиен и електронен носител.

 • Достъп до Личните данни, които обработва Администратора имат само тези служители на Администратора, които имат нужда от такъв достъп с оглед описаните по-горе цели, или за които законът изисква това.

 

Срок на съхранение на данните

Сроковете за съхранение на Личните данни са както следва:

 • Лични данни на Потребители

  • Лични данни на Потребители на уебсайта на Администратора се съхраняват за времето, необходимо за нормалното и рутинното функциониране на необходимите за работата на уебсайта компютърни системи и софтуерни процедури при използване на протоколи за Интернет комуникация;

 • Лични данни на Контрагенти

  • 10 години, считано от 01 януари на годината, следваща годината, в която изтича срока или се прекрати действието на Договора;

 • В случай, че Администратора има неудовлетворени претенции, Личните данни на Субектите, имащи отношение към и/или значение за доказване на правата на Администратора, се съхраняват до изтичане на погасителната давност за удовлетворяване на тези претенции. В случай, че срещу Администратора бъдат предявени съдебни или извънсъдебни претенции, Личните данни, съдържащи се във всички документи, имащи имащи отношение към и/или значение за доказване на правата на Администратора във връзка с тези претенции се съхраняват за времето, необходимо за неговата защита срещу тези претенции.

 

Получатели на лични данни на Субектите

Администратора предоставя личните данни на Субектите:

 • Надлежно назначени обработващи данни, предоставящи конкретни услуги за обработка на данни или второстепенни услуги (като например съхраняване на данни, изпращане на съобщения от наше име, уеб хостинг, IT услуги, свързани с функционирането на Уебсайта, изпращане на имейли), от името на Агро Инвест Инженеринг и съгласно неговите указания, чиято сериозност по отношение на защита на данните е проверена от Администратора преди да се сключи необходимото споразумение за обработка на данни;

 • Избрани лица, упълномощени от Администратора да обработват Лични данни, необходими за извършване на дейности, които са изрично свързани с предоставянето на услугите чрез Уебсайта (например техническа поддръжка на мрежовото оборудване и електронни съобщителни мрежи)

 • На доставчици на стоки/услуги, които са сключили договор с Администратора, доколкото това се налага за изпълнение на задълженията по Договора;

 • На Контрагенти, на които Администраторът е доставчик на стоки/услуги, доколкото това се налага за изпълнение на задълженията по Договора .

 • Публични субекти, органи или власти, в съответствие с приложимото законодателство или обвързващи разпореждания на тези субекти, органи или власти.

 • В случай на корпоративни сделки Лични данни могат да бъдат прехвърлени или предоставени на трети лица - купувачи/ наематели или цесионери.

 • Лични данни на Потребители могат да бъдат предоставяни на трети лица и чрез бисквитки, принадлежащи на трети лица, съгласно Политиката за управление на Бисквитки на Администратора.


 

Защита на данните

Администраторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни на Субектите срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране.

 

Права на Субектите

Докато Администратора съхранява или обработва личните данни на Субекта, последният има следните права:

Право на достъп право да поиска копие от личните му данни от Администратора и право на достъп до Личните си данни;

Право на информация информация за това дали отнасящи се до Субекта на данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; съобщение в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция и изтриване да бъдат заличени, коригирани или блокирани лични му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона; да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

Право на възражение да възрази срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Право на ограничаване на обработването, ако оспори верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектите иска тяхното ограничено обработване; или повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектите има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или е подало възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни;

Право на преносимост на данни да поиска от администратора да предостави личните му данни, които е поверило, в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако администраторът обработва данните съгласно договора и базирано на декларация за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично;

Право на жалба пред Администратора на лични данни; пред Комисия за защита на личните данни; Да подаде жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Право да оттегли съгласието си /в случай, че Личните данни се обработват на това основание/ по всяко време, като съзнава, че оттеглянето на съгласието му по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото сега съгласие.